fbpx
WYBIERZ JĘZYK:

Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Hurtownia internetowa działająca pod adresem www.paparazzihurt.pl zwany dalej „Hurtownia internetowa” jest prowadzona przez Paparazzi Fashion spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korwinowie (kod pocztowy 42-263), przy ulicy Okólnej nr 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000730460 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, NIP 5732900510 REGON 380082740 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Artura Roberta Dróżdż. e-mail: kontakt@paparazzihurt.pl, tel.: +48 535 501 166
2. Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż hurtową, wyłącznie na rzecz Klientów będących przedsiębiorcami.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem: www.paparazihurt.pl oraz elementy dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;
warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;
warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni internetowej;
zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni internetowej;
Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” , lub
Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 480 pikseli.
łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca sklepu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Hurtowni Internetowej do zarejestrowanych Klientów prowadzących potwierdzoną i udokumentowaną w procesie rejestracji działalność gospodarczą.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.paparazihurt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II. DEFINICJE:
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna , interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLIENT/ USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
5. MOJE KONTO – Usługa Elektroniczna , oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
7. PRODUKT – dostępny w Hurtowni Internetowej przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Hurtowni internetowej.
9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.paparazzihurt.pl
10. SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – Paparazzi Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korwinowie (kod pocztowy 42-263), przy ulicy Okólnej nr 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000730460 o kapitale zakładowym w wysokości 5000 zł, NIP 5732900510 REGON 380082740 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Artura Roberta Dróżdż.
11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą
12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z HURTOWNI INTERNETOWEJ:
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z hurtowni jest Rejestracja. W tym celu na stronie głównie konieczne jest kliknięcie pola „ Rejestracja”, następuje wówczas przekierowanie do formularza „Rejestracja Klienta”
2. Zarejestrowanie się jest możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej telefon, nazwa firmy, adres firmy (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj, poczta), Mając na uwadze, iż sklep prowadzi sprzedaż tylko na rzecz przedsiębiorców niezbędne jest także numeru NIP.
3. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę „Formularza Rejestracji” przeprowadzana jest weryfikacja Klienta, Sprzedawca dokonuje sprawdzenia poprawności danych w formularzu oraz w odpowiednim rejestrze na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności weryfikuje przedmiot działalności prowadzonej przez Klienta. Założenie konta jest bowiem możliwe tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców, których przedmiot działalności jest związany ze sprzedażą odzieży.
4. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe dopiero po otrzymaniu przez Klienta informacji o pozytywnym przebiegu procesu weryfikacji.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sprzedawca oferuje Produkty, podając ich istotne cechy, w szczególności ich cenę, dostępne rozmiary oraz fotografie produktów. Wskazana cena jest ceną netto.
2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Zamówienia można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem formularza.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamówienie”,
3) po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć „Kupuję i płacę”
4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu oraz weryfikacji stanów magazynowych. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Klientem.
5. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” nie stanowi zawarcia umowy, jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy.
6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca dokona weryfikacji Zamówienia oraz stanów magazynowych i w ciągu 48 godzin poinformuje Klienta o możliwości zawarcia umowy sprzedaży.
7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanej faktury Pro Forma z zamówieniem, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące dostępności produktu oraz terminu realizacji zamówienia.
8. W przypadku podania w zamówieniu, przez Klienta nieprawidłowych lub błędnych danych i w konsekwencji niemożności nawiązania kontaktu lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienie. Sprzedawca zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym fakcie Klienta.
9. Ceną wiążącą Strony jest cena uwidoczniona na przesłanej fakturze Pro Forma.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Hurtowni internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Hurtowni Internetowej Sprzedawcy.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (opcja dostępna tylko na terytorium Polski)
2. Płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, który zostanie wskazany w korespondencji e-mailowej po potwierdzeniu przez Klienta przesłanej faktury Pro Forma.
2. Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba, że Strony ustalą inny termin płatności. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTÓW
1. Dostawa Produktu jest możliwa do każdego miejsca na świecie, po uprzednim ustaleniu warunków dostawy telefonicznie lub drogą korespondencji elektronicznej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Hurtowni internetowej w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
Odbiór osobisty w punkcie – C.H. „PTAK” Hala G1 box 316 ul. Rzemieślnicza 35 95-030 Rzgów
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
-w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
-w przypadku wyboru odbioru osobistego – od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona
10. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

VII. WYŁĄCZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Mając na uwadze, iż za pośrednictwem strony www.paparazzihurt.pl możliwość zawierania umów sprzedaży uzyskują wyłącznie przedsiębiorcy, uznaje się, że wszelkie Zamówienia składane przez Klientów za pośrednictwem tej strony nie są zamówieniami konsumenckimi.
2. W związku z powyższym, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej za pośrednictwem strony www.paparazzihurt.pl
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

VIII. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2. Moje Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Rejestracja Klienta” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko osoby kontaktowej telefon, nazwa firmy, adres firmy (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj, poczta), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Mając na uwadze, iż sklep prowadzi sprzedaż tylko na rzecz przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@paparazzihurt.pl lub pisemnie: C.H.PTAK HALA G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów,
4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
5. 2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : kontakt@paparazzihurt.pl lub pisemnie : C.H.PTAK Hala G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów,
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Hurtowni internetowej Klient może składać na przykład:
pisemnie na adres: C.H.PTAK Hala G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail : kontakt@paparazzifashion.pl
2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: C.H.PTAK Hala G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail : kontakt@paparazzifashion.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1)o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja produktu jest możliwa tylko i wyłącznie przez Konsumenta.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
pisemnie na adres: C.H.PTAK HALA G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów,
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@paparazzifashion.pl
5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: C.H.PTAK HALA G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
Paparazzi Fashion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korwinowie
C.H.PTAK Hala G1 box 316 ul. Rzemieślnicza nr 35, 95-030 Rzgów
www.paparazzihurt.pl
kontakt@paparazzihurt.pl
www.paparazzihurt.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem kontakt@paparazzihurt.pl

XII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zamknij
Zamknij
Zaloguj
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Skontaktuj się:
message
whatsapp
viber
Wybierz walute
PLN Złoty polski
EUR Euro